Sanasto

2020 = Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2020. Tällöin iso osa julkisten palveluiden järjestämisvastuusta siirtyy maakunnille.

Luova = Luova on valtion uusi lupa- ja valvontavirasto, jota on kaavailtu perustettavaksi maakuntauudistuksen yhteydessä. Uuteen virastoon kootaan sosiaali- ja terveysalan, opetus- ja kulttuuritoimen, ympäristötehtävien ja työsuojelun lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät. Uudistuksen tavoitteena on pyrkiä yhden luukun periaatteeseen, jossa kansalaisia ja asiakkaita varten on olemassa yksi lupa- ja valvontavirasto.

Maakunta = Maakunnilla on Suomessa pitkät perinteet. Nykymuotoiset maakunnat ovat peräisin vuoden 1994 aluekehityslainsäädännön uudistuksesta, jonka myötä perustettiin maakunnan liitot vastaamaan maakuntien yleisestä kehittämisestä ja suunnittelusta. Maakunnan liitot perustettiin vahvistamaan alueiden roolia kansallisessa päätöksenteossa sekä edistämään EU:n tavoitteisiin kuuluneen alueiden Euroopan ideaa.

Maakuntauudistus = Maakuntauudistuksessa valtion ja kunnan väliin luodaan kolmas hallintoporras eli maakunta, jolle keskitetään iso osa julkisen hallinnon tehtävistä, kuten esimerkiksi pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, pelastustoimi sekä sosiaali- ja terveydenhuolto.

Maakuntavaalit = Maakuntavaaleilla valitaan maakuntien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. Vuoden 2018 lokakuussa järjestettävät maakuntavaalit ovat järjestyksessään ensimmäiset aluevaalit Suomessa. Vaalit järjestetään kaikissa maakunnissa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Maakuntien tilakeskus Oy = Palvelujen järjestämisen lisäksi maakunnille siirtyy vastuu palveluihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta vuonna 2020. Uudistuksen myötä maakuntien tarvitsemista kiinteistöistä – erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden tiloista pelastusasemiin ja toimistoihin – huolehtii uusi Maakuntien tilakeskus Oy.

Sote = Sote on lyhenne sosiaali- ja terveydenhuollosta. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan yksilön, perheen ja yhteisön toimintakyvyn, sosiaalisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallisuuden edistämistä. Terveydenhuollolla edistetään ja ylläpidetään väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, sosiaalista turvallisuutta sekä kavennetaan eri väestöryhmien terveyseroja. Terveydenhuollon lähtökohtana on taata koko maan väestölle monipuoliset terveyspalvelut. Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän perustana on valtion tuella toteutettu kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto. Julkisen sektorin lisäksi sote-palveluja tuottavat myös yritykset ja järjestöt.

Sote-uudistus = Sote-uudistus tarkoittaa pelkistetysti sitä, että julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy nykyisiltä 311 kunnalta 18 maakunnalle. Ahvenanmaata ei sote- ja maakuntauudistus koske. Tavoitteena on myös lisätä valinnanvapautta, lähipalvelua, digitaalista palvelua ja palvelun saamista kotiin.

Työmarkkinatori = Työmarkkinatori on tällä hetkellä testausvaiheessa oleva vuonna 2018 avautuva digitaalinen työnvälityspalvelu. Työntekijöiden- ja työnhaku tapahtuu jatkossa ammattinimikkeiden sijaan osaamisen perusteella. Tavoitteena on rakentaa palvelu, jossa työntekijät ja työnantajat kohtaavat nykyistä paremmin.

Valinnanvapaus = Hallitus on esittänyt asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä osana maakunta- ja sote-uudistusta. Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan mahdollisuutta itse valita, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat jatkossa tarjota julkisen sektorin lisäksi myös yksityiset ja kolmannen sektorin (nk. järjestökenttä) toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Valinnanvapauden lisäämisellä pyritään nopeuttamaan asiakkaiden pääsyä sote-alojen ammattilaisten vastaanotoille.

Vate = Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on maakunnan väliaikainen hallinto, joka vastaa tilapäisesti maakuntauudistuksen vaatimista valmistelevista toimista ennen kuin vaaleilla valittu maakuntavaltuusto ja –hallitus aloittavat toimintansa.

Vimana = Tulevien maakuntien käyttöön perustettu ICT-palvelukeskus Vimana on alkuvaiheessa valtio-omisteinen, mutta jatkossa omistus siirretään ensisijaisesti maakunnille. Vimana vastaa jatkossa muun muassa maakuntien perustietotekniikasta ja tietojärjestelmäpalveluista sekä niiden kehittämisestä.

Yhtiöittäminen = Yhtiöittäminen tarkoittaa sellaisten julkisten palveluiden tuottamista yhtiömuotoisesti, joiden tuottamisesta on aiemmin vastannut jokin julkishallinnon yksikkö, kuten kunta tai kuntayhtymä. Yhtiöittämistä ei pidä sekoittaa yksityistämiseen.

Sote-uudistuksen sanastosta voi lukea esimerkiksi

Alueuudistus-sivustolta http://alueuudistus.fi/sotesanasto tai Varsinais-Suomen sote-uudistuksen sivuilta https://kimpassa-allihopa.fi/sote/sote-sanasto