Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä

04.12.2018

Kotihoidon sekä omais- ja perhehoitajien palveluja on uudistettu nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi vuosien 2016-2018 aikana hallituksen I&O-kärkihankkeena. Uudistuksessa on luotu malleja iäkkäiden alueellisille palvelukokonaisuuksille, jossa on sovitettu yhteen heille suunnattuja palveluja.

Päijät-Hämeessä hankkeen vetäjän tehtävänä on muodostaa maakuntaan yhteneväinen ikääntyneiden palvelukokonaisuus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Hankkeen projektipäällikön yhtenä tehtävänä on ollut laatia kirjallinen, alueen toimijoiden hyväksymä toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palvelujen yhdistämisestä maakunnassa sisältäen toimintasuunnitelman ja toteutumisen seurannan.

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus suunnitelma on valmistunut ja siitä on pyydetty kuntien vanhusneuvostojen lausunnot. Toimintasuunnitelmassa on Päijät-Hämeen maakunnan kuntien lisäksi tarkasteltu Iitin, Myrskylän ja Pukkilan palvelurakenteita, sekä tehty niihin kuntakohtaiset tarkastelut ja suunnitelmat. Suunnitelmassa on huomioitu myös Pukkila ja Myrskylä, koska Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tuottaa toistaiseksi näihin kuntiin perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut.

Ikääntyvien osuus maakunnan väestöstä kasvaa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Vuodesta 2018 vuoteen 2040 yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 17 450 henkilöllä ja yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa 9 175 henkilöllä. Kriittinen muutospiste Päijät-Hämeessä on vuosi 2020, jolloin yli 75-vuotiaiden määrä kääntyy merkittävään kasvuun, kasvun ollessa vuoteen 2040 mennessä 62 %. Samaan aikaan työikäisen väestön osuus pienenee ja syntyvyyden ennustetaan laskevan. Tästä syystä myös huoltosuhde heikkenee edelleen.

Maakuntana ja valtakunnallisesti olemme murroksen edessä. Palvelurakennetta on Päijät-Hämeessä muutettu viime vuosien aikana merkittävästi, mutta sitä tulee muuttaa vielä vahvemmin ennakoivien ja varhaisen tuen sekä kevyempien palvelujen suuntaan.

Merkittävän haasteen tulevaisuuden palvelujen kehittämiseen ja järjestämiseen tuo taloudellinen kestävyysvaje. Reilusti kevennetyn palvelurakenteen mukaiset laskelmat osoittavat, että ikääntyneiden palveluihin tarvitaan n. 85 M€ lisärahoitusta vuoteen 2040 mennessä. Tästä syystä talous haastaa Päijät-Hämettä uusin innovatiivisiin kokeiluihin ja ratkaisuihin. Jotta kasvavasta palveluntarpeesta selvitään taloudellisesti, on maakunnassa otettava rohkeasti käyttöön uusia kokeiluja.

Kuntalaisten oma vastuu hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä korostuu merkittävästi. Kuntien hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen toimet korostuvat entisestään ja kuntalaisten osallisuutta tulee vahvistaa. Tämän lisäksi kunnissa tehtävä kaavoitus ja asumisen kehittäminen on olennainen osa muodostettaessa turvallisia ja yhteisöllisiä asumisympäristöjä. Ikääntyneiden palvelujen näkökulmasta asumisen ja asuinalueiden ja sillä tuotettavien palvelujen merkitys korostuu. Tällä sektorilla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa kuntien kanssa tiivistä yhteistyötä.

Ennakoivien palveluja sekä hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen palvelujen kehittäminen vaatii myös vahvaa kuntien ja kuntayhtymän välistä laaja-alaista yhteistyötä.

Tulevaisuudessa 3. sektorin rooli ja vapaaehtoistyön merkitys korostuu entisestään. Tilastojen valossa ikääntyvä väestö on myös voimavara. Ikääntyvällä väestöllä on jo nyt ja lähitulevaisuudessa entistä monipuolisempi ja laajempi koulutustausta, mitä tämän hetken yli 75-vuotiaalla väestöllä keskimäärin. Eläköityvässä ja jo eläkkeelle jäävässä ikäryhmässä on paljon käytettävissä olevaa potentiaalia, jota tällä hetkellä ei ehkä vielä osata riittävästi huomioida. Heillä on myös toisenlainen kyky ja tieto huolehtia itsestään ja hyvinvoinnistaan.

Päijät-Hämeessä ikääntyneiden palvelujen osalta keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu:

1. Turvallisuus ja osallisuus vahvistuvat asuinympäristöissä.

2. Päijäthämäläiset huolehtivat itse aktiivisesti hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

3. Geneerisen asiakasohjauksen maakunnallinen toimintamalli otetaan käyttöön.

4.  Kotiin vietävät palvelut ovat kilpailukykyisiä markkinoilla.

5. Kuntoutus on osa kaikkia palveluja.

6. Teknologia ja sähköiset palvelut täydentävät ja korvaavat palvelukokonaisuutta.

7. Omaishoitoa ja perhehoitoa kehitetään ja niihin panostetaan taloudellisesti.

8. Paljon palveluja käyttävien ikääntyvien asiakkaiden haltuunotto.

Projektin vetäjänä Päijät-Hämeessä on toiminut

Anu Olkkonen-Nikula
I&O kärkihankkeen muutosagentti