Valmistelussa syntyneitä aineistoja

Tälle sivulle on koottu Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa ja siihen liittyvien hankkeiden aikana syntyneitä raportteja ja muita aineistoja.

Sote-valmistelukokonaisuus 2018-2019
Yhteenveto sote-valmistelukokonaisuuksista, sisällöistä ja tuloksista

Sote_valmistelu_2018_2019

Päijät-Hämeen tilannetta kuvaavia indikaattoreita

Tietokannasta poimittua tilastotietoa kuvina, ei sisällä analyysejä:

Päijät-Häme tilastotietoja 01_2019

I&O hanke

Kotihoidon sekä omais- ja perhehoitajien palveluja on uudistettu nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi vuosien 2016-2018 aikana hallituksen I&O-kärkihankkeena. Uudistuksessa on luotu malleja iäkkäiden alueellisille palvelukokonaisuuksille, jossa on sovitettu yhteen heille suunnattuja palveluja.

Päijät-Hämeessä hankkeen vetäjän tehtävänä on ollut muodostaa maakuntaan yhteneväinen ikääntyneiden palvelukokonaisuus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus suunnitelma on valmistunut ja siitä on pyydetty kuntien vanhusneuvostojen lausunnot. Toimintasuunnitelmassa on Päijät-Hämeen maakunnan kuntien lisäksi tarkasteltu Iitin, Myrskylän ja Pukkilan palvelurakenteita, sekä tehty niihin kuntakohtaiset tarkastelut ja suunnitelmat. Suunnitelmassa on huomioitu myös Pukkila ja Myrskylä, koska Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tuottaa toistaiseksi näihin kuntiin perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut.

Ikääntyvien osuus maakunnan väestöstä kasvaa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Vuodesta 2018 vuoteen 2040 yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 17 450 henkilöllä ja yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa 9 175 henkilöllä. Kriittinen muutospiste Päijät-Hämeessä on vuosi 2020, jolloin yli 75-vuotiaiden määrä kääntyy merkittävään kasvuun, kasvun ollessa vuoteen 2040 mennessä 62 %. Samaan aikaan työikäisen väestön osuus pienenee ja syntyvyyden ennustetaan laskevan. Tästä syystä myös huoltosuhde heikkenee edelleen.

I&O:hankkeessa syntyneitä materiaaleja:

Päijät-Hämeen maakunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Kuntakortti Lahti
Kuntakortti Hollola
Kuntakortti Hartola
Kuntakortti Heinola
Kuntakortti Iitti
Kuntakortti Kärkölä
Kuntakortti Myrskylä
Kuntakortti Orimattila
Kuntakortti Padasjoki
Kuntakortti Sysmä
Kuntakortti Pukkila

LAPE-hanke

Hallituksen LAPE- muutosohjelmaan kuulunut Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä -hanke toteutui Päijät-Hämeessä ajalla 3.4.2017 – 31.12.2018. Kehittämistyö jatkuu osana pysyviä rakenteita.

Maakunnallisella hankkeella oli neljä tavoitetta:

  1. Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut on sovitettu yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi niin, että paine korjaaviin palveluihin vähenee.
  2. Lapsia ja perheitä tuetaan heidän lähiympäristöissään (perhekeskus / koti, koulu, varhaiskasvatus), erityispalvelut tarjoavat tarvittaessa jalkautuvaa tukea.
  3. Lasten ja perheiden tuen kokonaisuus rakentuu monitoimijaisesti ja huomioi lasten ja perheiden osallisuuden sekä yhteisöjen ja kolmannen sektorin roolin.
  4. Maakunnassa on sitouduttu laajasti päätöksenteossa ja palveluissa lapsen oikeuksia edistävään toimintakulttuuriin.

Päijät-Hämeessä otetaan käyttöön alueellinen perhekeskustoimintamalli, joka verkostoi nyt erillään olevat palvelut siten, että lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa tuen ja avun oikea-aikaisesti. Perhekeskus toteutetaan verkostona, jossa eri alojen ammattilaisia kootaan tekemään työtä yhteiselle alueelle, lisäksi toimintoja voidaan koota myös fyysisesti samaan tilaan. Perhekeskustoimintamalli siis yhteensovittaa kuntien, kuntayhtymän sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. Perhekeskustoimintamallissa on kyse kuntalaisten hyvinvointia vahvistavista teoista ja sujuvista palveluista sekä toimintamalleista.

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos-kehittämistyötä leimasi vahvasti maakunnallisuus ja kasvuympäristöissä tehtävän hyvinvointityön kehittäminen eri tavoin. Tavoitteet jaettiin hankesuunnitelman tarkennusvaiheessa neljään teemaan: yhteisöihin kuulumisen varmistaminen, yhteinen työ lapsen asiassa, vanhemmuuden tukeminen ja yhtenäiset opiskeluhuoltopalvelut.

Lapsiystävällisen toimintakulttuurin kokonaisuudessa keskityttiin erityisesti tietoisuuden lisäämiseen ja matalan kynnyksen toimintatapojen kehittämiseen. Työssä käytettiin paljon aikaa lapsivaikutusten arvioinnin edistämiseen kussakin kunnassa erikseen sekä yhteisissä koulutustilaisuuksissa vertaisoppien. Päijät-Häme oli mukana myös Unicefin lapsiystävällisen maakunnan pilotti-hankkeessa sekä perheystävällisten työpaikkojen kehittämisessä.

Perhekeskustoiminnan koordinaatiovastuu on vuoden 2019 alusta alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä. Perhekeskuksen koordinaatiosta vastaa perhekeskuskoordinaattori ja perhekeskusvastaavat (3). Perhekeskustoimintaa johtaa perhekeskuksen johtotiimi ja maakunnallinen LAPE- yhteistyöryhmä. Jälkimmäinen tekee myös maakunnallisia strategisia linjauksia koskien lasten, nuorten ja perheiden asioita. LAPE- yhteistyöryhmässä on jäseniä jokaisesta maakuntamme kunnasta/kaupungista, hyvinvointiyhtymästä, järjestöistä, seurakunnista, oppilaitoksista ja sote – ja maakuntavalmistelusta.

LAPE-hankkeen aikana tehtiin maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Suunnitelma tulee myös näille sivuille kaikkien kuntien hyväksyttyä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimielimissään.

LAPE-raportteja ladattavina PDF-tiedostoina:

LAPE-Päijät-Häme loppuraportti

Loppuraportti_perhekeskuspilotit Päijät-Hämeessä

Indikaattoritaulukko Päijät-Häme (sis. Pukkila ja Myrskylä)

HYTE valmisteluryhmä

Päijät-Hämeessä kutsuttiin vuoden 2018 alussa koolle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laaja-alainen valmisteluryhmä. Työryhmän tehtävänä oli määritellä maakunnan hyte-työn rakenne, toimijat, vastuut ja sisältö sekä viedä se kaikki käytäntöön, oikeaksi tekemiseksi. Tunteja kestäneet keskustelut, työpajat, ajattelu, muotoilu ja vuoropuhelu antoivat lopulta parastaan: Syntyi käsitys siitä, kenelle hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Päijät-Hämeessä kuuluu, millaisia rooleja eri toimijat voivat ottaa ja mistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä oikeastaan on kyse. Vuoden lopussa tiedettiin myös, että yhdessä tehdyn työn arvolupaus alueemme asukkaille oli perinpohjin pohdittu: Hyvinvoiva päijäthämäläinen. Ei yhtään sen enempää tai vähempää.

HYTE-matariaaleja  ladattavina PDF-tiedostoina:

PH_HYTErakenne

Päijät-Hämeen kulttuurihyvinvoinnin valmistelu